آرشیو برچسب های: کاظم صدر

درس‌گفتار ۵۰

موضوع: الگوی توسعۀ اقتصادِ شیعیان لبنان از دیدگاه امام موسی صدر سخنران: دکتر سید کاظم صدر  

پنجاهمین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل
الگوی توسعۀ اقتصادِ شیعیان لبنان از دیدگاه امام موسی صدر

پنجاهمین درس‌گفتار اندیشه و عمل با موضوع «الگوی توسعۀ اقتصادِ شیعیان لبنان از دیدگاه امام موسی صدر» عصر یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ با سخنرانی دکتر سیدکاظم صدر برگزار شد.