آرشیو برچسب های: وحدت ادیان

سارا شریعتی

اندیشه تقریب و مشی عملی امام صدر

یادداشتی از دکتر سارا شریعتی درباره نگاه تقریبی امام موسی صدر و دکتر علی شریعتی