Tag Archives: رضا بابایی

دین قرار بود دردی از ما دوا کند نه اینکه درد بیافزاید

رضا بابایی گفت: «نهادهای ما همه متعلق به دوره سنت هستند که به شدت در مقابل گفتمان جدید می ایستند. در حالی که دین این قابلیت را دارد که به راحتی ما را از این گذار عبور دهد و امام صدر نقش مهمی در این گذار دارد.»

پنجاه‌وپنجمین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل
دین شناسی امام موسی صدر

پنجاه و پنجمین درس گفتار اندیشه و عمل با سخنرانی رضا بابایی و موضوع «دین شناسی امام موسی صدر»، هشتم بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

بررسی دین شناسی امام موسی صدر در پنجاه و پنجمین نشست اندیشه و عمل

پنجاه‌وپنجمین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل با سخنرانی رضا بابایی و موضوع «دین شناسی امام موسی صدر» برگزار می‌شود.