آرشیو برچسب های: حقوق بین‌الملل

ناپدید‌سازی جرمی مستمر است و قابلیت تعقیب و پیگیری دارد

قریب ‌به ۴۰ سال است که از ربودن امام موسی صدر می‌گذرد. پیشینۀ توجه جامعه و حقوق بین‌الملل به پدیدۀ شوم ناپدید‌سازی اجباری هم درست به همین میزان است.