آرشیو برچسب های: جنوب لبنان

داستان مسجدی که به نام امام موسی صدر ساخته شد

ماجرای مسجدی که به نام امام صدر و به همت جوان ورزشکار اهل تسنن در لبنان ساخته شد.