ادیان در خدمت انسان _ چاپ چهارم

۲۰,۰۰۰ تومان

ادیان در خدمت انسان دومین جلد از مجموعه کتاب های در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است که مشتمل بر 29 مقاله، سخنرانی و گفت وگو از امام صدر دربارۀ دین، انسان، اسلام، تربیت، عبادت، تشیع، آزادی و … است.

موجود نیست