گزارش کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر

۳,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰ تومان

گزارش کمیتة پیگیری سرنوشت امام موسی صدر گزارشی است که کمیسیون اصل نود مجلس هفتم شورای اسلامی در پی تشکیل کمیتۀ پیگیری سرنوشت امام موسی صدر در سال ۱۳۸۷۷ منتشر کرده است.

موجود در انبار