محصولات ارائه شده در بسته های پیشنهادی فقط در بازه زمانی مطرح شده با تخفیف ارائه می شوند و در سایر اوقات به نرخ اصلی به فروش خواهند رسید.