آرشیو دسته بندی: موسسات امام صدر لبنان

بانویی با اراده‌ای آهنین

روزنامه فرانسوی زبان لبنانی در مصاحبه‌ای ویژه به شخصیت رباب صدر، خواهر امام موسی صدر پرداخته است.

گام‌های نخست مؤسسات

مؤسسات امام موسی صدر، جمعیتی غیردولتی و غیرانتفاعی است که از اوایل دهۀ شصت به کار آغاز کرد.

هستیم تا بیایی

امام موسی صدر راهی را ترسیم کرد و کسانی را تربیت کرد که می‌دانستند باید راه او را ادامه دهند. آن‌ها با حفظ شیوۀ امام صدر کارهای او را گسترش دادند و با جلب حمایت‌های مختلف توانستند در لبنان و حتی خارج از لبنان تاثیرگذار باشند. پس از ربوده شدن امام، تغییراتی در مکان و […]